woensdag 27 mei 2015

Muito importante

Belangrijke berichten aan de beeldhouwers.
Messages importants pour les sculpteurs.

(pour le français, voir plus bas)

JUNI 2015

1. Als je ooit eens vijf minuten tijd hebt ...
op zaterdagochtend 30 mei, vanaf 9 u mag je helpen met het opruimen van de rekken in het slijpkot van steen,
... op zaterdagochtend 6 juni, vanaf 9 u mag je helpen met het opruimen van de gereedschapsruimtes en kasten (in atelier metaal en groot atelier).

2. Laatste bestelling bij Assyst.
Wie zich silicone, plasticrete en dergelijke wil aanschaffen van bij Assyst, mailt zijn bestelling door naar Alex vóór dinsdag 2 juni.

3. Affiches en flyers van onze eindejaarstentoonstelling ... 
zijn af te halen in de inkomhall. (op tafeltje)
Zeker doen en verspreiden/ werven ... want:  onze academie is de beste van heel BXL, België en de wereld.

4. Waar blijven die foto’s ???
Tijdens het academiejaar worden er honderden foto’s genomen in het beeldhouwatelier, maar deze bereiken de postbox niet !
Met andere woorden: Verzenden vóór woensdagavond 3 juni naar carlareviel@proximus.be

5. Inschrijvingsgeld.
Des te eerder je je inschrijft, des te goedkoper. 
De Vlaamse overheid verhoogt het inschrijvingsgeld. Alle tarieven zijn op het secretariaat verkrijgbaar. Er blijven sociale tarieven.

6. Kleedkastjes.
Alleen wie zich heeft ingeschreven voor volgend academiejaar kleeft z’n naam nu reeds met 2015-2016 op zijn  kleedkastje en mag het behouden voor volgend jaar.

7. Rekken / tafels / werkbanken en omgeving.
Zaterdag 6 juni is de laatste lesdag. Tegen die zaterdag moeten alle rekken, tafels, werkbanken en omgeving leeg.
De werken die je dit jaar hebt gerealiseerd moeten in het lokaal van steen en metaal een plaats vinden:
- Abstracte werken in het atelier van steen.
- Overige werken in het atelier van metaal. 
- Mallen in het mouleeratelier.
Uit deze werken maken Alex en Carla een selectie voor de eindejaarstentoonstelling.

8. Groot beeldhouwatelier wordt omgebouwd tot tentoonstelling van jurywerken.
Vanaf dinsdag 9 juni om 13u30  beginnen we met de opbouw van de tentoonstelling van de jurywerken.
Jouw hulp is meer dan welkom !
- Tafels, stoelen, werkbanken, schragen, werkbladen, boetseerstoelen verhuizen naar het slijpkot.
- Rekken borstelen, stofzuigen.
- Panelen voor de rekken bevestigen.
- Tentoonstellingswanden timmeren.
- Sokkels uit de kelder halen.
- Atelier poetsen.
- Schilderen van sokkels en muren.
- Opstellen van de jurywerken.
- Afwerking.

8. Jury voor Marleen, Katelijne, Pieter, Aster, Bruno, Antoinette en Maryvonne.
+ Parkeerperikelen op zaterdag 13 juni (dag van de jury)
Zoals je in de bijlage kan lezen (zie helemaal onderaan), is de academie moeilijk of niet te bereiken per wagen dat weekend. 

Zaterdag 13 juni  van 14 u – 17 u.:  Atelier alleen toegankelijk voor de studenten die jury hebben.
Tussen 17 u en 19 u mag iedereen de jurywerken komen bewonderen. 
Om 19 u bekendmaking uitslag met receptie voor studenten van 4de  hogere graad en 2de specialisatiegraad.

9. Vervolg eindejaarsregeling: 

Details lees je volgende week op onze blog.
Samengevat:
Van dinsdag 16 juni tot donderdag 18 juni. Alle hens aan dek ! Opbouw tentoonstelling van alle leerjaren.
Expo van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni. Iedereen welkom !
Afbouw expo, ophalen werken en atelier in orde zetten voor volgend academiejaar:  woensdag 24 juni en donderdag 25 juni.
De academie is niet verantwoordelijk voor wat er aan persoonlijke bezittingen achterblijft en/of werken die niet werden opgehaald.


ZOMER 2015

Academie wordt werf.
Het vervallen ongebruikte deel van de academie wordt met de grond gelijk gemaakt.
De academie bouwt aan haar (en jouw) toekomst.

..........................................................................................................JUIN 2015

1. Ont ne sait jamais si vous avez cinq minutes de temps ...
le samedi 30 mai, à partir de 9 h vous pouvez aider à nettoyer les étagères dans la “slijpkot” de pierre,
... Le samedi 6 Juin à partir de 9 h, vous pouvez aider à nettoyer les espaces  d'outils et placards (dans l’atelier de métal et le grand atelier).

2. Dernière commande pour Assyst.
Celui qui veut acheter du silicone, plastiquerête et autres chez Assyst, qu’il envoit un mail avec sa commande  à Alex avant mardi 2 Juin.

3. Affiches et dépliants de notre exposition de fin d'année ...
peuvent être emportées dans le hall d'entrée. (Sur la table)
Distribuez-les, parce que: notre académie est le meilleur de BXL, la Belgique et le monde.

4. Où sont les photos ???
Pendant l'année scolaire, des centaines de photos sont prises dans l'atelier de sculpture, mais ceux-ci ne parviennent pas à la boîte d’emails!!
En d'autres termes, Envoyer avant le mercredi 3 Juin à carlareviel@proximus.be

5. Les frais d'inscription.
Le plus tôt vous vous inscrivez, le moins cher.
Le gouvernement flamand a soulevé les frais d'inscription. Tous les tarifs sont disponibles au secrétariat. Il ya des tarifs sociaux.

6. Les casiers.
Seuls ceux qui ont inscrits pour la prochaine année académique 2015-2016 peuvent déjà écrirent leurs noms sur leurs casiers et devraient les conserver pour l'année prochaine.

7. Etagères / tables / bancs de travaille et les alentours.
Samedi 6 Juin dernier jour de cours. Ce jour-là toutes les étagères, tables, bancs de travaille et les alentours doivent être vide.
Les oeuvres que vous avez réalisés cette année doivent être placées dans le locale de pierre et de métal:
- oeuvres abstraites dans l'atelier de pierre.
- Autres oeuvres dans l'atelier de métal.
- Moules dans l’atelier de moulages.
Alex et Carla feront une sélection entre ces œuvres pour l'exposition du fin d’année.

8. Grande atelier de sculpture sera convertie en exposition des oeuvres pour le jury.
A partir de mardi 9 Juin à 13h30 nous commençons la construction de l'exposition des oeuvres pour le jury.
Votre aide est la bienvenue!
- déplacer les tables, chaises, bancs, chevalets, les surfaces de travail, les selles à modelage  au “slijpkot”.
- balayer étagères, passer l'aspirateur.
- fixer panneaux devant les étagères.
- installer murs d’ exposition.
- sortir soccles du sous-sol.
- nettoyer l’atelier.
- Peindre les murs et les soccles.
- mis-en-place des oeuvres pour le jury.
- Finition.

8. Jury Marleen, Katelijne, Pieter, Aster, Bruno, Antoinette et Maryvonne.
+ Périls de stationnement le samedi 13 Juin (jour du jury)
Comme vous pouvez le lire dans l'annexe, l'académie est difficile ou impossible à atteindre en voiture ce week-end.

Samedi, Juin 13 à partir de 14 h - 17 h:. Atelier accessible uniquement aux étudiants qui ont jury.
Entre 17h et 19h tout le monde peut admirer les œuvres du jury.
A 19 h communication des résultats avec  réception pour les étudiants du 4ème degré supérieure et 2ème degré de spécialisation.

9. Suite du calendrier de l'année:

Les détails, lire la semaine prochaine sur notre blog.
En résumé:
Du mardi 16 Juin au Jeudi 18 Juin. A fond la caisse! Construction exposition de toutes les années.
Expo du vendredi 19 Juin à mardi 23 Juin. Bienvenue à tous!
Finition Expo, récupérer les oeuvresl et mettre en ordre l’atelier afin de préparer déjà la prochaine année scolaire: mercredi, 24 Juin et le jeudi 25 Juin.
L'académie est pas responsable de ce qui arrive aux effets personnels laissés derrière et / ou des œuvres qui ne sont pas ramassés.


ÉTÉ 2015

Académie devient chantier.
La partie expirée et donc inutilisée de l'académie sera dynamitée.
L'Académie construit son (et votre) avenir.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten