vrijdag 8 september 2017

Bericht 4 (zwart): Wedstrijd /Biennale 2018


Wedstrijd /Biennale 2018

Les Métiers d’Art du Brabant wallon organisent pour la cinquième fois un concours sous la forme d’une Biennale qui aura lieu du 19 janvier au 11 février 2018 Aux Ecuries de Waterloo. 

En 2018, le terre sera mise à l’honneur et la Biennale portera le nom de Keramik’Art. 

Le Collège provincial du Brabant wallon invite chaque créateur travaillant cette matière à poser sa candidature avant le 27  octobre 2017. Le formulaire de candidature et le règlement se trouvent en pièces jointes du présent courriel.

Métiers d’Art van Waals-Brabant organiseert voor de vijfde maal een wedstrijd in de vorm van een Biënnale die plaats vindt van 19 januari tot 11 februari 2018 in Les Ecuries te Waterloo. 

In 2018 ligt de focus op aarde en draagt de Biënnale de naam Keramik’Art. 

Het provinciecollege van Waals-Brabant nodigt elke kunstenaar die met dit natuurlijke materiaal werkt uit om zich kandidaat te stellen voor 27 oktober 2017. 

Métiers d'Art 
Service de l’Economie et du Commerce
Parc des Collines -Bâtiment Galilée
Chaussée des Collines, 54 - 1300 Wavre
ligne directe : 010/68.66.42

Reglement van de Biënnale van Métiers d’Art en van de kunstnijverheid 2018
Voorwoord
Om de economische expansie van de kunstnijverheid en van de kunstambachten te bevorderen en aan te wakkeren organiseert de provincie Waals-Brabant, hierna “de Provincie” genoemd, haar 5e Biënnale. De gekozen discipline is “aarde”. De naam van deze Biënnale is “Keramik’art”.
1. Kandidaturen
Artikel 1: Deelname aan de Biënnale is voorbehouden aan alle ambachtslui en kunstenaars, hierna “de kunsthandwerker(s)” genoemd, die woonachtig zijn in België, er de genoemde discipline uitoefenen en voldoen aan de in artikel 2 aangehaalde voorwaarden, met uitzondering van de juryleden en hun verwanten tot de derde graad.
Artikel 2: Om deel te nemen moet de kunsthandwerker het beroep van keramist uitoefenen en in regel zijn met de wetgeving (handelsregister, beroepsbewijs, btw-nummer, toegang tot het beroep). Uitzondering wordt verleend aan studenten van de Academie voor Schone Kunsten of van het kunstonderwijs die een inschrijvingsbewijs moeten bezorgen aan een onderwijsinstelling.
Artikel 3: Het kandidatuursdossier moet via de post opgestuurd worden aan mevrouw Annick NOEL, Algemeen Directrice van de provincie Waals-Brabant, Place du Brabant wallon 1 (voorheen: Avenue Einstein 2), 1300 Waver, uiterlijk voor 27 oktober 2017 (postdatum geldt als bewijs) of via e-mail verstuurd worden naar volgend adres: economie@brabantwallon.be. Alle laattijdige inschrijvingen worden niet in aanmerking genomen.
Artikel 4: Het kandidatuursdossier moet volgende elementen bevatten: Kunsthandwerker of groep:
 •   na(a)m(en), voorna(a)m(en),
 •   geboortedatum(geboortedata),
 •   postadres(sen) en e-mailadres(sen),
 •   nummer(s) van vaste telefoon en/of gsm;
  ______________________________________________________________________
  
  5e Biënnale van Métiers d’Art van de provincie Waals-Brabant Discipline: aarde: Keramik’art” Reglement van de Biënnale 2018
1
page1image17240 page1image17400 page1image17560 page1image17720 page1image17880 page1image18040 page1image18200 page1image18360 page1image18520 page1image18680 page1image18840
cv(‘s)
Voor elk van de gepresenteerde werken:
 •   de titel van het werk,
 •   de materialen, de techniek (terracotta, faience, gres, raku, porselein,...) en de
  precieze afmetingen van het werk;
 •   de creatiedatum;
 •   de waarde van het werk;
 •   een beschrijving van maximum 10 lijnen waarin de artistieke benadering van elk van
  de werken of van de bewerking wordt uiteengezet;
 •   maximum drie foto’s van elk werk (digitale foto’s van hoge kwaliteit met 1600x1200
  (2mpx) 300 DPI op CD-ROM, JPEG- of TIFF-formaat);
 •   het fotocopyright indien er één is.
  De werken moeten beschikbaar zijn om tentoongesteld te worden van 17 januari tot 11 februari 2018.
  De kunsthandwerker presenteert maximum twee werken. Een collectief van kunsthandwerkers is eveneens toegelaten. De kandidatuursdossiers blijven eigendom van de Provincie en worden niet aan de kunsthandwerkers terugbezorgd.
  Artikel 5: Het(de) gepresenteerde werk(en) moet(en) gemaakt zijn van aarde. Het moet een uniek werk zijn of op een beperkte oplage, als dusdanig gecertificeerd door de kunsthandwerker. Het mag zowel om decoratieve werken als om gebruiksobjecten gaan. De gebruikte aarde mag van elke aard zijn.
  De kunsthandwerker(s) is(zijn) vrij zijn(hun) techniek te kiezen: aardewerk, gres, faience, raku, porselein, het mengen van klei met verschillende componenten (papier, hout, zand en andere) op voorwaarde dat het gecreëerde object gebakken kan worden op temperaturen die gebruikelijk zijn voor het bakken van keramiek.
  Het werk mag geen enkel zichtbaar kenmerk (handtekening, acroniem,...) vertonen. Indien een kenmerk is aangebracht, dient het bedekt te worden.
  Het werk mag verfraaid worden met decoratieve maar niet-synthetische accessoires. Aarde moet het dominante element van het werk blijven.
  De werken mogen niet meer dan 40 kg wegen en moeten makkelijk vervoerbaar zijn. Stukken van meer dan 10 kg moeten door hun maker in de voorbehouden ruimtes worden geplaatst. De oppervlakte van de werken moet kleiner zijn dan 1 m2 of 1 m3. Een diptiek, een triptiek of een installatie/serie kunnen als één werk worden beschouwd voor zover de totale afmetingen conform het reglement zijn.
  Het gepresenteerde werk moet recent zijn (van 2013 tot 2017) en mag niet eerder bekroond zijn. Elk werk moet op een onzichtbare plaats voorzien zijn van de titel, de naam en het adres van de maker.
  Indien twee werken gepresenteerd worden, is het raadzaam om voor beide stukken slechts een techniek en persoonlijke stijl voor te stellen.
  ______________________________________________________________________
  
  5e Biënnale van Métiers d’Art van de provincie Waals-Brabant Discipline: aarde: Keramik’art” Reglement van de Biënnale 2018
2
page2image24256 page2image24576 page2image24736 page2image24896
Artikel 6: De Provincie kan weigeren:
 •   elke foto van slechte kwaliteit;
 •   elk werk dat duidelijk een imitatie of vervalsing is;
 •   elk werk waarvoor niet de door de Biënnale vereiste materialen, namelijk aarde,
  gebruikt werden en dat niet volgens de in artikel 5 opgenomen voorwaarden gecreëerd werd.
  Indien een of meerdere deelnemers zich terugtrekken, behoudt de Provincie zich het recht voor om nieuwe kunsthandwerkers te selecteren.
page3image4848
2. Artikel
 


Een lid
Jury
7: De jury is samengesteld uit volgende personen:
de directeur van de Kunstnijverheidsschool van Eigenbrakel of de directeur van de Academie voor Schone Kunsten te Waver of hun vertegenwoordigers;
maximum zes personen, door het provinciecollege gekozen omwille van hun kennis van de discipline uit de personen die voor volgende instellingen werkzaam zijn: WCC, Keramis, Flanders DC,
Spirale, Offices des Métiers d’Art wallons, een Belgische universiteit (afdeling Kunstgeschiedenis), een Belgisch museum en een personeelslid van de Dienst Economie en Handel;
de directrice van de Dienst Economie en Handel van de Provincie, of haar vertegenwoordiger, in de hoedanigheid van waarnemer zonder stemrecht.
Het voorzitterschap behoort toe aan de verantwoordelijke Afgevaardigde van
Métiers d’Art van de Provincie of een lid van zijn/haar kabinet.
van het provinciepersoneel is belast met het secretariaat van de wedstrijd.

page3image13864 page3image14024
Artikel 8: De jury houdt in het bijzonder rekening met volgende kenmerkende eigenschappen:
 •   het werk toont een homogene stijl en techniek,
 •   het werk heeft een eigentijdse en originele esthetiek,
 •   het werk getuigt van vakmanschap en esthetiek van hoog niveau.
  Artikel 9: De jury gaat te werk via achtereenvolgende eliminatie. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De stem van de voorzitster van de jury of haar vertegenwoordiger telt dubbel. Indien de vereiste meerderheid bij de eerste verkiezingsronde niet wordt bereikt, wordt overgegaan tot een herstemming tussen de twee werken die het meeste aantal stemmen hebben behaald. De beslissingen van de jury zijn definitief en onherroepelijk. De resultaten worden bekendgemaakt tijdens de vernissage van de tentoonstelling Journées européennes van Métiers d’Art 2018.
  ______________________________________________________________________
  
  5e Biënnale van Métiers d’Art van de provincie Waals-Brabant Discipline: aarde: Keramik’art” Reglement van de Biënnale 2018
3
page3image22872 page3image23032 page3image23192
3. Prijzen
page4image920
Artikel 10: Tijdens de 5e Biënnale van Métiers d’Art van Waals-Brabant” worden twee prijzen uitgereikt.
De jury stelt aan het provinciecollege de toekenning voor van:

 •   een “Eerste Prijs”, zijnde een bedrag van € 3.000,-. Het werk dat met de “Eerste Prijs” wordt bekroond, blijft eigendom van Waals-Brabant en moet voor de prijsuitreiking door de kunsthandwerker gesigneerd zijn;
 •   een tweede prijs, de “Prijs voor de Jonge Kunsthandwerker”, zijnde een bedrag van € 2.000,-. Deze prijs wordt toegekend aan een kunsthandwerker jonger dan 40 jaar.
  Indien het om een collectief werk gaat, wordt het bedrag van de prijs aan het collectief overhandigd.
  Het provinciecollege stemt in met de door de jury voorgestelde toekenning van de prijzen, behoudens behoorlijk gemotiveerde andersluidende beslissing, en legt de toekenning van de prijzen voor aan de provincieraad.
  De provincieraad beslist over de toekenning van de prijzen. De raad kan beslissen om geen of slechts een deel van de prijzen toe te kennen wanneer geen enkel project op het gunstige oordeel van de jury kan rekenen. In dit geval wordt de Biënnale geannuleerd en tot een latere datum uitgesteld.
  De officiële bekendmaking van de resultaten en de uitreiking van de prijzen aan de laureaten van de wedstrijd vinden plaats begin april 2018 tijdens de Journées européennes des Métiers d’Art.
  Iedereen die aan de wedstrijd heeft deelgenomen, wordt op de hoogte gebracht van de datum waarop de resultaten bekendgemaakt worden en dit ten minste veertien dagen voor de bekendmaking plaats heeft.
4. Binnenleveren van de werken
Artikel 11: De kunsthandwerkers die deelnemen aan de 5e Biënnale geven toestemming aan de Provincie om hun naam en foto alsook de foto van hun werk te gebruiken voor alle promotionele acties in verband met de 5e Biënnale waar ze aan deelgenomen hebben, zonder enige financiële compensatie.
Artikel 12: De kunsthandwerker moet instemmen met een tijdelijke overdracht van het tentoonstellingsrecht, op basis van exclusiviteit, op de werken die voorgesteld werden om aan de wedstrijd deel te nemen. Deze exclusiviteit geldt uitsluitend voor de locaties en data, vastgesteld voor de tentoonstelling die aansluit op deze biënnale alsook voor de bekendmaking van de resultaten.
Artikel 13: De werken kunnen binnengeleverd worden op de data, uren en locaties die door de Provincie worden meegedeeld. Elke kandidaat of zijn behoorlijk gevolmachtigde vertegenwoordiger ontvangt een ontvangstbewijs. Indien een kunsthandwerker een werk voorstelt met bijzondere kenmerken en waarvan de installatie met technische moeilijkheden
______________________________________________________________________
5e Biënnale van Métiers d’Art van de provincie Waals-Brabant Discipline: aarde: Keramik’art” Reglement van de Biënnale 2018
4
page4image23952 page4image24112 page4image24272 page4image24432 page4image24592 page4image24752
gepaard gaat, verbindt hij zich ertoe zelf in te staan voor het ophangen en verwijderen ervan. Op te hangen werken moeten voorzien zijn van een ophangsysteem. Het is aan de kunsthandwerker om alle systemen te voorzien om zijn werken tot hun recht te laten komen (standaard, sokkel,...).
Artikel 14: De Provincie wijst elke aansprakelijkheid af wat betreft de werken die aan haar zijn toevertrouwd. De kandidaten verzekeren hun werken tegen alle risico’s. Het binnenleveren en later opnieuw ophalen van de werken gebeurt op kosten en eigen risico van de kandidaten. De Provincie neemt geen enkel transport voor haar rekening.
5. Tentoonstelling van de werken
Artikel 15: De Provincie organiseert bij de kunstkring Les Ecuries, Chaussée de Waterloo 308 te 1410 Waterloo, een tentoonstelling van de geselecteerde werken. Zij deelt door middel van een perscommuniqué de plaats, data en openingsuren mee aan het publiek. De kunsthandwerkers ontvangen een uitnodiging met de aankondiging van de bekendmaking van de resultaten alsook van de vernissage van de tentoonstelling van de weerhouden werken.
Artikel 16: De door de Provincie toegewezen ruimte laat niet toe om het werk van meer dan 30 kunstenaars tentoon te stellen. Indien het aantal ontvangen kandidaturen het vooropgestelde aantal overschrijdt, ziet het provinciecollege zich verplicht om, in onderlinge overeenstemming met de jury, een keuze te maken uit de op 27 oktober 2017 ontvangen kandidaturen. De keuze wordt gemaakt in functie van de esthetische kwaliteit (creativiteit, innovatie) en het technische vakmanschap (expertise en technische kennis van de discipline).
Artikel 17: De werken die voor de tentoonstelling geselecteerd worden, kunnen voor het einde van de tentoonstelling noch gewisseld noch teruggetrokken worden. De Provincie behoudt zich het recht voor geen werken tentoon te stellen die beschadigd zijn of die een symboliek uitbeelden die in strijd is met onze maatschappelijke waarden.
Artikel 18: De zaal Les Ecuriesstaat onder toezicht van een personeelslid die deze zaal beheert en die dagelijks van een van de kunsthandwerkers vergezeld is volgens een door de Provincie bepaald schema.
Artikel 19: Er wordt een catalogus met de werken uitgegeven. Vergissingen of nalatigheden, van welke aard ook, die bij het opstellen van de catalogus of gelijk welk ander communiqué zijn ontstaan, kunnen niet het voorwerp zijn van enig beroep tegen de Provincie of de drukkers. Wat de inschrijving op de catalogus betreft, verplicht de Provincie zich in geen geval in verband met de informatie die aan haar wordt doorgegeven op het moment van de inschrijving voor de Biënnale Kéramik’art.
6. Publiciteit
Artikel 20: Alle informatie met betrekking tot de Biënnale is beschikbaar via de website van de Provincie. Er is bovendien een gerichte verspreiding bij de dienst van Métiers d’Art van de andere provincies, kunstnijverheidsscholen en de Belgische artistieke scene, maar ook via elk ander kanaal dat zich leent voor de promotie van het evenement.
______________________________________________________________________
5e Biënnale van Métiers d’Art van de provincie Waals-Brabant Discipline: aarde: Keramik’art” Reglement van de Biënnale 2018
5
page5image26024 page5image26184 page5image26344 page5image26504 page5image26664 page5image26824 page5image26984 page5image27144 page5image27304 page5image27464
7. Slotbepalingen
page6image920
Artikel 21: Alleen de laureaten die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in onderhavig reglement, kunnen zich beroepen op hun deelname aan de 5e Biënnale van Métiers d’Arts van Waals-Brabant.
Artikel 22: De Provincie behoudt zich, in het bijzonder in geval van overmacht, het recht voor om de Biënnale in te korten, te wijzigen, te verlengen, op te schorten of te annuleren, zonder dat er daarvoor van haar ook maar enige vergoeding kan worden geëist. Zij kan hierdoor niet verantwoordelijk worden gesteld.
Artikel 23: Deelnemen aan de Biënnale betekent voor de kunsthandwerker dat hij onvoorwaardelijk instemt met de voorwaarden van onderhavig reglement. Elke inbreuk leidt tot de onmiddellijke uitsluiting van de kunsthandwerker die zich aan de inbreuk schuldig heeft gemaakt, zonder dat hij de terugbetaling van de door hem gestorte bedragen of een schadevergoeding van welke aard ook kan eisen. De handtekening op het deelnameformulier impliceert voor de geselecteerde kunsthandwerker dat hij de door de Provincie opgelegde oppervlakte tot het einde van de manifestatie moet innemen.
page6image9664 page6image9824 page6image9984
Organisatie
Provincie Waals-Brabant
Place du Brabant wallon 1 - 1300 Waver Tel.: 010/68.66.42
Website: www.metiersdart-brabantwallon.be Contactpersoon: Mevrouw Valérie Schumacher metiersdart@brabantwallon.be 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten