woensdag 9 december 2015

The Righteous Judges

Oproep interpretatie rechtvaardige rechters / reageer vóór 15 december 2015 / met dank aan Ivo

Appel interprétation juges intègres / réagissez avant le 15 décembre 2015 / un merçi à Ivo

Regionale dienst:
Sint-Salvatorstraat 30 9000 Gent
tel.  09 269 23 40 (44)

 
Huidevettersstraat 165
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 57 00
fax +32 (0)2 502 81 01
info@broederlijkdelen.be
www.broederlijkdelen.be
IBAN BE12 0000 0000 9292

OPROEP: “De Rechtvaardige Rechters”

Beste,

Op uitnodiging van Broederlijk Delen is Jafeth Gomez, een Colombiaanse kunstenaar, te gast in Oost-Vlaanderen van 14 tot 29 februari 2016.

Jafeth is muralist en schilder én een zeer sociaal geëngageerd.

Naast een vol programma van workshops en bezoeken, een tentoonstelling met werken van hem en een lezing, zal Jafeth ook een eigen interpretatie maken van “de rechtvaardige rechters”. Hij gebruikt hierbij de juiste afmetingen.
Jafeth brengt op die manier het verhaal van Colombia, gekaderd in een typisch Gents paneel met zeer boeiend thema..

We willen echter verder gaan en dagen kunstenaars in Vlaanderen uit ‘hun’ paneel te maken. Interpretatie van “de Rechtvaardige rechters” is een breed thema en zeer interessant als vertrekpunt voor een tentoonstelling en uiting van ieders idee, over de cultuur heen.

We zouden het fantastisch vinden om dit idee te verwezenlijken en hopen op je medewerking

Wat verwachten wij:
-       je maakt een interpretatie van het paneel ‘De Rechtvaardige Rechters’ op ware grootte, alle media zijn toegestaan.. 3 dimensioneel kan, maar ook dan vragen we deze grootte in acht te nemen.  nl 149 cm x 55 cm
-       je bent bereid dit vrijwillig te doen en het werk voor 30 dagen in bruikleen te geven aan Broederlijk Delen Oost-Vlaanderen. Het werk blijft wel je eigendom.
-       je werk mag tentoongesteld worden samen met andere interpretaties van het paneel
-       je bent bereid zelf in te staan voor het heen -en terugtransport van het werk naar Gent.
-       Het werk moet klaar zijn eerste helft februari. (later concrete datum)
-       je kan zorgen dat het werk zo handig mogelijk gemaakt wordt om op te hangen of als paneel zelfstandig kan staan.
-       je geeft ons een korte biografie over het werk..

Wat kunnen we bieden:
-       We zorgen voor een tentoonstellingsruimte in de St-Baafskathedraal
-       we zorgen voor een ruime bekendmaking van deze tentoonstelling, via zoveel mogelijk beschikbare kanalen
-       we zorgen voor een persmoment waarbij we Jafeths paneel onthullen en de tentoonstelling openen. (hoogstwaarschijnlijk vrijdag 19 februari vm)
-       We mikken op min 14 dagen tentoonstelling
-       we bieden een forum aan voor  uitwisseling tussen alle kunstenaars

Wat willen we weten:
Of je bereid bent om mee te werken… graag een antwoord met onderstaande gegevens
voor 15 december 2015


naam en voornaam:

volledig adres:

telefoon /gsm:

mailadres:


Door me aan te melden voor dit project verklaar ik bereid te zijn mee te werken aan de tentoonstelling rond de rechtvaardige rechters, georganiseerd door Broederlijk Delen en zal mijn kunstwerk voor 30 dagen ter beschikking stellen.


Het grotere kader van het project “De Rechtvaardige Rechters”


Broederlijk Delen focust tijdens zijn campagne in 2016 op het belang van grond in Colombia voor de inheemse boerengemeenschappen. Vele partners van Broederlijk Delen ondersteunen deze gemeenschappen in hun geweldloze strijd om hun rechten op hun grond te verdedigen.

Op uitnodiging van Broederlijk Delen is Jafeth Gomez, een Colombiaanse muralist en schilder, te gast in Oost-Vlaanderen van 14 tot 29 februari 2016.

Als sociaal geëngageerde kunstenaar is hij bekend met deze ongelijkheid in zijn land. Hij zal  in Vlaanderen samen met jongeren, kinderen en volwassenen schilderijen en muurschilderingen maken rond dit en andere thema’s. Zelf vertrekt hij graag van een probleem of moeilijkere situatie, om dan via dromen en mogelijkheden naar positieve oplossingen te komen.. Het begrip “buen vivir” – het goede leven - is voor hem ook een erg belangrijk thema.
Bij zijn werk laat hij zich inspireren door sociale, religieuze, etnische en culturele elementen van de geschiedenis van zijn omgeving.

Met de interpretatie van de rechtvaardige rechters door Jafeth en andere kunstenaars willen we het universele en grensoverschrijdende van kunst gebruiken om iets te vertellen. We geven met dit project de kans aan organisaties en personen om  via uitwisseling van ideeën, solidariteit concrete vorm te geven.
De interpretaties van de deelnemende kunstenaars stellen we tentoon. Een tentoonstelling en thema dat perfect past binnen Gent als stad.
We zorgen ook voor een fijn persmoment hierrond..Sari Stoops - Frank LavensInfo over Jafeth Gomez    

Jafeth is een Colombiaanse kunstenaar. Hij is schilder van muurschilderingen (murales) en schilderijen. Hij heeft meegewerkt aan tentoonstellingen en projecten in binnen- en buitenland. Hij is reeds 30 jaar bezig, en  is sterk sociaal geëngageerd.

In zijn werk brengt hij de culturele identiteit van zijn dorpen en omgeving tot uiting via symbolen, vormen, tekeningen, geïnspireerd door de etnische , sociale, religieuze en culturele aspecten van zijn streek in Colombia. Het is een streek met een lange koloniale traditie waardoor grote sociale verschillen bestaan, maar tegelijkertijd enorm rijk aan culturele verschillen door de vele etnieën die er wonen. Er zijn veel organisaties ontstaan die de rechten van de verschillende etnieën verdedigen.

Murales
Dit zijn muurschilderingen die hij zowel meer individueel als collectief maakt rond een bepaald thema. Muurschilderingen zijn veel voorkomend in de streek . Ze worden aangebracht op scholen of andere openbare gebouwen.

De groepen waarmee hij werkt zijn heel divers (jong, oud, verschillende etnische achtergrond, binnen- en buitenland).

Voor een collectieve muurschildering werkt hij met de mensen zelf. Er wordt vertrokken van een idee, meestal een probleem waar de groep mee kampt. In een eerste fase wordt er gesproken over dit thema. Het is niet de bedoeling om het probleem zelf uit te beelden, maar mensen te laten dromen. De voorstellen worden dan in een tweede fase geschilderd. Tot slot worden verbeteringen en aanpassingen aangebracht. Voor het programma van de collectieve muurschilderingen hebben ze recent een nationale prijs ontvangen.

Voor een individuele muurschildering vertrekt Jafeth eveneens van een idee dat door de opdrachtgever(s) wordt gegeven. De uitwerking is echter meer zijn werk.

Hij is (mede)stichter van Wipala. Cultureel ontmoetingscentrum in Popayán dat verschillende dingen aanbiedt.
-       cafe galeria: waarin muziek, poëzie en kunst wordt tentoongesteld
-       winkeltje
-       ruimte voor workshops
-       Sendero mágico: Er wordt met kinderen gewerkt rond bewust omgaan met de natuur en ecologische leven. Ze doen dit op verschillende manieren: door het vertellen van verhalen en mythes, verzorgen van dieren (ze hebben ontzettend veel verschillende soorten vogels), ecologische landbouw, traditionele geneeskunde…
-       Popayán, memoria y encanto: Een geleide wandeling door de stad met als bedoeling dat de mensen (volwassenen en kinderen) hun geschiedenis leren kennen op een ludieke manier. De wandeling wordt uitgewerkt met verhaal en toneel.
-       Escuela de arte: project met kwetsbare kinderen uit een achtergestelde wijk van Popayán. Het programma bestaat uit een combinatie van kunst maken en verhalen lezen/schrijven.
Info over het oorspronkelijke paneel
“de rechtvaardige rechters”

 Wie zijn de Rechtvaardige Rechters

Dat Hubert en Jan Van Eyck op hun polyptiek “De aanbidding van het Lam Gods” een groep rechters, rechtsprekers zoals wij dat verstaan, zouden hebben afgebeeld komt allicht niet overeen met de realiteit.
Immers, in de oud-testamentische tijd waarnaar het paneel verwijst, net zo min als in de periode waarin Van Eyck werkte, bestond het idee van een scheiding van de machten. De rechtspraak was geen eigen macht, maar gebeurde hoogstens bij delegatie door de politieke, militaire en religieuze machthebbers.
De rechters waarnaar Van Eyck verwijst, zijn de oud-testamentische ‘rechters’ of ‘richteren’ uit het zevende bijbelboek. ‘Rechter’ is de titel die daarin wordt toegekend aan de politieke en militaire leiders van het volk. Het Israëlitische volk wilde hen immers niet als koningen bestempelen, uit respect voor Jahwe, die ze als hun enige echte leider en koning beschouwen. Voor hen zijn de rechters niet degenen die recht spreken, maar recht maken, die wetten uitvaardigen en zo het leven van het volk richting geven.
Of Van Eyck de titel ‘rechters’ historisch correct interpreteerde, is minder zeker. De klederdracht en de waardigheid waarmee hij de groep afbeeldde, zou doen vermoeden van wel. Anderzijds doet de bepaling ‘rechtvaardig’ - ‘iusti iudices’, die op het schilderij vermeld staat, vermoeden dat het wel om rechtsprekers kan gaan.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten