woensdag 25 november 2015

Alarm Schlägerei

Lock down en AMOK alarm
Lock down et alarme de BAGARRE

NL:

In opdracht van algemeen directoraat in bijlage instructies ivm met mogelijke Lock down en bommelding.

Lees deze instructies grondig.
Deze instructies zullen ook op een zichtbare plaats in het atelier hangen. 

In de hoop dat we dit nooit nodig zullen hebben.


F:

Commandée par la Direction générale voir instructions concernant lock down possible et alerte de bombe.

Lisez attentivement ces instructions.
Ces instructions seront également à consulter dans un endroit visible dans l' atelier.

Dans l'espoir de ne jamais en avoir besoin.

ACTIEKAART                    AMOK-situatie/blind geweld

Wat te doen in geval van een AMOK-situatie of blind geweld in de school?

   Waarschuwing en melding                                                                http://png-3.findicons.com/files/icons/2219/dot_pictograms/256/phone.png= onderbroken schoolbelsignaal
  

Alarmeren                                                                                                          http://media-curse.cursecdn.com/attachments/132/562/225bf7a5aed99e3dcb907cc88361c699.png

LOCK DOWN-procedure opstarten


Verwittig politie                                                                http://www.pzvlas.be/uploads/pics/dringend.jpgVolg verdere instructies van de politie op


Organiseer opvang en psychische ondersteuning
Verduidelijking AMOK-situatie en daarmede gepaard blind geweld
Wij kennen allemaal de term ‘amokmaker’, wat eigenlijk voor ons een keetschopper, een allesvernieler betekent.
De term komt van ‘Amuk’, wat zijn geschiedenis kent bij een plots uitbrekende woedeaanval van werkolifanten in Indië.
De AMOK-situatie is het fenomeen waarbij een dader tijdens een vlaag van blind geweld zoveel mogelijk slachtoffers tracht te maken. Deze uitbarsting van alles vernielend geweld is vanuit Amerika overgewaaid naar Europa en heeft ook al in België plaatsgevonden; denk hierbij maar aan de schietpartij in centrum Antwerpen door Hans Van Temsche, de steekpartij  in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermond (jan 2009) en het gebeuren te Luik, Place Saint – Lambert op 13 december 2011.

 AMOK-SCENARIO IN DE SCHOOL
De dader(s) zal/zullen bij het binnendringen in de school zoveel mogelijk slachtoffers trachten te maken en zal/zullen zich daarvoor verplaatsen binnen de schoolgebouwen op zoek naar slachtoffers die hij/zij zo eenvoudig mogelijk zonder enige obstructie tracht(en) te vinden.

Preventieve maatregelen die kunnen genomen worden door de scholen
·       Opmaak procedure en instructies geven aan leerlingen en personeel i.f.v. LOCK  DOWN.
·       Lokalen nummeren in een logische volgorde. Nummers aanbrengen op de deuren of ernaast. Op grondplannen dezelfde nummering gebruiken en deze ter beschikking stellen van de politie.
Controleer of jullie evacuatieplannen hiervoor gebruikt kunnen worden (klopt nummering en bestemming lokalen nog?). 
·       Diverse gebouwen, blokken e.d. van letters voorzien en een bewegwijzering aanbrengen van belangrijke lokalen: directie, secretariaat, refter, turnzaal …
·       Voorbereiden van boodschap. Deze moet kort, direct en duidelijk zijn.
Voorstel = LOCK DOWN
·       Afspraken maken i.f.v. het geven van duidelijke instructies en de te nemen acties.
·       Schoolgids aanstellen die vanuit de commandopost aanwijzingen kan geven over de structuur en indeling van het schoolgebouw.
·       Training en oefening i.f.v. AMOK-situatie en LOCK DOWN-procedure.

®   Waarschuwing en melding = onderbroken schoolbelsignaal
®   Alarmeren = sms ‘LOCK DOWN’ versturen naar alle aanwezige personeelsleden
indien intercom = boodschap ‘LOCK DOWN’
®   RICHTLIJNEN LOCK DOWN
o      Leerlingen en leerkrachten blijven in de klassen, deuren slotvast (binnenkant lokaal gebarricadeerd) en leerlingen schuilen (op de grond liggen), weg van vensters en deuren (zodat zij niet kunnen waargenomen worden).
o      gsm’s worden op “stil” gezet.
o      Leerlingen en leerkrachten blijven stil liggen en geven eventueel informatie over de dader(s) via gsm.
o      Vluchtende leerlingen veilig opvangen:
·       In de school: ander schoolgebouw / barricadeerbare veilige plaats.
·       Buiten de school: zie noodplan evacuatie schoolgebouw.
o      Aanwezige en ontbrekende personen registreren.
®   Verwittig de politie (101) en geef belangrijke informatie door (op voorhand dient bepaald te worden wie dit doet en wie het overneemt indien deze persoon afwezig is):
o      Wat gebeurt er? (zo exact mogelijk de situatie weergeven)
o      Met hoeveel zijn de daders?
o      Zo precies mogelijk weergeven waar de dader(s) zich bevind(en)t
o      Wat is de beschrijving van de dader(s)?
o      Werd een vuurwapen gebruikt (of een ander wapen)?
o      Hoeveel slachtoffers? Waar? Ernst verwondingen?
·       Informatie en documenten te overhandigen aan de politie:
o      plannen/plattegrond van de school met nummering en indeling van klaslokalen en
gebouwen;
o      aanwezigheidslijsten leerlingen en personeel, lokaalbezetting en klassenlijsten;
o      plannen met aanduiding van afsluitkranen van nutsvoorzieningen, alarm- of
brandinstallaties (elektriciteit, water, sprinklerinstallatie, sirenes …);
o      ligging en uitrusting EHBO-post;
o      intern noodplan, evacuatiescenario;
®   Organiseren van opvang en psychische ondersteuning (traumatische ervaringen).
o      Inzet deskundigen: leerlingbegeleiding, CLB, externe - en interne dienst preventie en bescherming, werkgever.

ACTIEKAART                                                    Bommelding

Wat te doen in geval van een bommelding in de school?

   Waarschuwing en melding                                                                http://png-3.findicons.com/files/icons/2219/dot_pictograms/256/phone.png
  


Alarmeren                                                                                                        Verwittig hulpdiensten: bel 112                                      http://www.brandpreventie.com/theme/brandpreventie/uploadedfiles/producten/PN3300.16.png

Verwittig politie                                                                http://www.pzvlas.be/uploads/pics/dringend.jpgVolg verdere instructies van de politie en hulpdiensten op.

®   Waarschuwing en melding:
·       Bij ontvangst van een telefonische oproep:
o      Blijf kalm en hoffelijk, vermijd paniek
o      Vermits u de enige bent die contact heeft met de bommelder, tracht u zoveel mogelijk informatie te verzamelen:
·       Voorziene plaats, uur en dag van de ontploffing?
·       Wie is de persoon die de melding doet?
·       Welke is de reden of het motief van het dreigement?
o      Na verbreking van het gesprek wordt onmiddellijk overgegaan naar de alarmfase
·       Bij ontvangst van een geschreven of opgenomen boodschap
Deze boodschap zo weinig mogelijk aanraken en in een blanco omslag steken (papier of plastiek).

®   Alarmeren
·      Verwittig de hulpdiensten (112) en geef belangrijke informatie door: naam, onderwijsinstelling, afdeling en gegevens over de melding.
·      Ontvang de hulpdiensten en tracht zoveel mogelijk informatie door te geven:
o     het telefoonnummer, de datum en uur van de oproep;
o     de uitgesproken woorden
o      de kenmerken van de stem of andere kenmerken om de persoon beter te kunnen identificeren (man/vrouw, accent…),
de plaats (achtergrondgeluiden, trein, vliegtuig…)

®   Volg verdere instructies van de politie en hulpdiensten op.
·       De evacuatie wordt door de politie beslist.
·       Het crisisteam start evacuatie op (evacuatiesignaal, iedere klas persoonlijk verwittigen): zie evacuatieprocedure
Indien er voldoende tijd is kunnen er eventueel specifieke richtlijnen gegeven worden:
1) neem al uw persoonlijke bezittingen mee,
2) laat ramen en deuren open,
3) schakel alle apparaten/machines uit
4) laat licht aan
·       Ga naar de verzamelplaats.Geen opmerkingen:

Een reactie posten